OUP (Opšti uslovi poslovanja)

1. Opšte
Sledeći Opšti uslovi poslovanja (OUP) regulišu prava i obaveze tima Eichmann, Waltraud Eichmann, sa sedištem u 9500 Villach, Widmanngasse 43, i ugovornog partnera u vezi sa pružanjem usluga posredovanja samostalnih ličnih negovatelja.

2. 24-časova nega
Predmet je smeštaj samozaposlenog negovatelja u privatno domaćinstvo. Posredovanje sprovodi Tim Eichmann, Waltraud Eichmann, samo ako su ispunjeni zakonski uslovi.

3. Predlog ugovora
Predlog ugovora između klijenta i tima Eichmann, Valtraud Eichmann, se sastavlja, a za sadržaj istog se ne preuzima odgovornost. Klijent/kinja je izričito saglasan/a da će se o vremenu rotacije i radnom vremenu (uključujući periode odmora) dogovarati direktno sa negovateljem.

4. Početak ugovora – Otkaz
Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i zaključuje se na neodređeno vreme. Ovaj ugovor može raskinuti svaka ugovorna strana slanjem preporučenog pisma sa otkaznim rokom od dve nedelje (odlučujući je datum poštanskog žiga).
Obe ugovorne strane mogu odmah da raskinu ovaj ugovor ako postoji jedan od sledećih razloga u pisanoj formi preporučenim pismom:
-u slučaju fizičkog napada lica o kome se brine ili njegovih bliskih srodnika
-u slučaju povrede privatnosti odnosno privatnosti negovatelja od strane osobe o kojoj se brine ili njenih bliskih rođaka
– ako nastupe okolnosti zbog kojih bi negovatelj u toku pružanja usluge ili na drugi način bio zdravstveno ugrožen
– ako nalogodavac ili lice o kome će se brinuti zahtevaju usluge negovatelja koje on nije ovlašćen da pruža
– ako osoba o kojoj se treba brinuti odbija ili ne koristi medicinske ili usluge negovatelja, uprkos pismenom zahtevu u kome su navedene posledice
– krađa, pronevera ili druga imovinska krivična dela koja je počinio negovatelj prema nalogodavcu ili licu o kome se brine
– namerno oštećenje imovine od strane negovatelja u domaćinstvu lica o kome se brine ili nalogodavca.

5. Naknada
Za usluge navedene u tačkama 6 i 7 ovog ugovora dogovorena je jednokratna naknada za posredovanje, kao i naknada za stalno osiguranje kvaliteta i podršku. Po prijemu fakture, ovi iznosi moraju biti uplaćeni bez odbitka na račun izvođača na ime tima Eichmann, Valtraud Eichmann u suprotnom, Team Eichmann, Valtraud Eichmann ima pravo da odbije izvršenje.

6. Izbor negovatelja
Team Eichmann bira odgovarajućeg negovatelja, uzimajući u obzir zahteve u skladu sa analizom potreba. Klijent prihvata i slaže se da uslugu lične nege može pružiti jedan ili više različitih negovatelja. Štaviše, on/ona se izričito slaže da nema pravo na određenog negovatelja. Klijent ima pravo da uloži prigovore protiv negovatelja i da ih pismeno saopšti izvođaču u roku od nedelju dana od početka rada negovatelja. Kao rezultat, bira se i postavlja novi zamenski negovatelj. Klijent nema dalje pravo na prigovor.
Pre zaključenja ovog ugovora Eichmann tim je u obavezi da obavi inicijalne konsultacije i da sveobuhvatno obavesti klijenta o opštim uslovima lične nege, pravnim osnovama i mogućim ubvencijama i troškovima.

7. Osiguranje kvaliteta
Team Eichmann je u obavezi da sprovodi redovne provere od uvođenja prve samostalne lične nege u domaćinstvo lica o kome se brine. Mora se voditi odgovarajuća evidencija o ovim posetama i razgovarati sa osobom o kojoj se brine ili njenim zakonskim zastupnikom. Ako su promene neophodne, one se moraju izvršiti sporazumno.

8. Odgovornost
Team Eichmann, Valtraud Eichhmann, preuzima odgovornost da svi samostalni lični negovatelji imaju važeću trgovinsku licencu za poslove lične nege i da se sve naknade za negu plaćaju na vreme. Klijent nema pravo da daje instrukcije nezavisnom ličnom negovatelju. Team Eichmann ne preuzima nikakvu odgovornost za ponašanje samostalnih negovatelja.

9. Zaštita podataka
Ja, Valtraud Eichmann – Tim Eichmann izjavljujem da smo ja i sve osobe koje sam ja ovlastila za obradu podataka, pre početka aktivnosti, u obavezi da čuvamo tajnost podataka u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka koja se trenutno primenjuje u Austriji. Obaveza poverljivosti osoba odgovornih za obradu podataka ostaje na snazi čak i nakon što se njihove aktivnosti okončaju i napuste Team Eichmann.
Kompanija Valtraud Eichmann – Team Eichmann izjavljuje da je preduzela odgovarajuće tehničke i organizacione mere bezbednosti u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka koja je trenutno na snazi u Austriji kako bi se obezbedila od rizika da se podaci koriste nepropisno ili postaju dostupni trećim licima.

10. Ostalo
Ugovorne strane su dužne da čuvaju poverljivost u vezi sa svim pitanjima koja su poverena ili poznata u vezi sa ovim ugovorom. Klijent se izričito slaže da se dati podaci mogu koristiti u svrhu obezbeđivanja dobre podrške Eichmann tima. Dodatni sporazumi i izmene i dopune ugovora moraju biti u pisanoj formi da bi bili efikasni, kao i svako odstupanje od dogovorenog pismenog zahteva.
Delimična ili potpuna nevaljanost pojedinih ugovornih odredbi ne utiče na efektivnost preostalih odredbi. U tom slučaju, biće zamenjen važećim i efektivnim sporazumom koji najviše odgovara ekonomskoj svrsi ugovornih partnera.

11. Mesto jurisdikcije
Za sve sporove iz ovog ugovora nadležan je sud u Villach-u. Važeći je ausrijski zakon.

Villach, 1. 12. 2015.